آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیرماه

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیر ماه سال ١٣٩٥ مجموعا برای ٤١ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٢٨ رسانه خارجی از ١١ کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است .

 

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مردادماه

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1395 مجموعا برای  45  خبرنگار و عوامل خبری وابسته به  25 رسانه خارجی از  14 کشور جهان ، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریورماه

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1395 مجموعا برای 53 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از 17 کشور جهان به شرح ذیل مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.