آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در خرداد ماه 95                          163922 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در تیر ماه 95               277620 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در مرداد ماه 95               186566 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در شهریور ماه 95               196200 جلد