آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران خردادماه            680 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران تیرماه                 5935 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران مردادماه             745 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران شهریورماه          4810 جلد