خانم ورونیکا کراشنینیکووا Veronika Krasheninnikova

مشاور مدیرکل خبرگزاری روسیه امروز 0655179 1971
سوابق حرفه ای: متولد سال 1971 در شهر چرپووتس روسیه است. تحصیلات او در رشته مهندسی اقتصادی انستیتوی کشتی سازی لنینگراد در سوربن فرانسه و انستیتوی علوم سیاسی پاریس (دانشکده مهندسی - اقتصادی) می باشد. او به زبان های انگلیسی و فرانسوی مسلط می باشد. او از کارشناسان سیاسی و یکی از مبتکران قانون مربوط به عاملان خارجی است. او اقدام به نگارش کتابی تحت عنوان "آمریکا – روسیه: فرهنگ جنگ سرد، ناتو و افسانه ها و واقعیت" کرده است.
• 1990، فعالیت مشاوره ای برای شرکت های اروپایی در چارچوب پروژه های بین المللی در مسکو
• 1997-1996، کارمند سازمان ملل در ژنو
• 2000- 1998، مشاور آزاد شرکت های اروپایی در پروژه های بین المللی
• 2000، رئیس شورای همکاری تجاری اقتصادی میان آمریکا و کشورهای مشترک المنافع در نیویورک
• 2005-2003، مدیرعامل شورای تجاری همکاری تجاری – اقتصادی و مدیرعامل انتشارت این شورا در نیویورک
• 2011، مدیرکل انستیتوی غیر انتفاعی مطالعات سیاست خارجی و ابتکارات
• مشاور مدیرعامل خبرگزاری بین المللی روسیه امروز
• 2014، معاون کمیته حمایت اجتماعی از ساکنان منطقه جنوب شرقی اوکراین در شورای فدراسیون روسیه
• عضو شورای عالی و کمیسیون تدوین برنامه های حزب "روسیه واحد"
• نماینده بنیاد "جهان روس" در آمریکا
• عضو اتاق عمومی روسیه
• 2016، مجری برنامه پیش بینی ها در شبکه تلویزیونی "زوزدا" (ستاره)