قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


 ماده ١ - به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد:
بند 2 - استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
 ‌ماده ٢ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف‌اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده ١ عهده‌دار می‌باشد:
بند 2- مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.
بند6- انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمان های منطقه‌ای و‌بین‌المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی.
بند 7- ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل بر اجرای وظایفی‌که به عهده آنان نهاده می‌شود.
بند 15- صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاری ها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت‌ برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.
بند 20 - صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد‌ مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
٢٥ - تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه‌ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ‌شده در افکار عمومی با همکاری دستگاه های ذیربط.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ١٣٦٦,٢.٢٣ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 قوانین، مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خبرنگاران و دفاتر رسانه های خارجی
بند 15 ماده 2 : قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی
" صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت‌برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه."

آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب 14/05/1368 هیات وزیران

آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها
۱۳۶۸.۰۵.۱۴ - .۴۸۶۲۰ت۵۲۵ - ۱۳۶۸.۰۵.۱۴ - ۹۵۹
اتباع خارجه - گذرنامه - مطبوعات و ارتباط جمعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۵.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱.۸۸۱۳۷.۸.۱۶۷۱ مورخ ۱۳۶۶.۱۲.۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها را به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵.۱۲.۱۲ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.
" آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها"
ماده ۱ - تعاریف
الف - وسائل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه مؤسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری آژانسهای عکسی رادیو، تلویزیون و هر گونه مؤسسه یا سازمانی می شود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد و در این آیین نامه اختصاراً به آنها" وسائل ارتباط جمعی خارجی" اطلاق می شود.
ب - خبرنگار مقیم به شخصی اطلاق می گردد که حداقل سه ماه متوالی در ایران اقامت داشته باشد.
ج - خبرنگار موقت یا گزارشگر به شخصی اطلاق می گردد که برای مدت محدود ( کمتر از سه ماه) در ایران توقف داشته باشد.
د - خبرنگار رسانه خارجی به کلیه اشخاصی که با تابعیت ایرانی یا خراجی برای یک رسانه گروهی خارجی کار می کنند اطلاق می گردد.
ماده ۲ - کلیه نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی که بخواهند به نحوی در ایران فعالیت دائم یا موقت نمایند موظفند تقاضای خود را با ذکر مشخصات کامل و دو قطعه عکس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم نمایند.
تبصره ۱ - در مورد نمایندگان و خبرنگاران با تابعیت خارجی اقدام لازم از طریق نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی در کشورهای مربوطه دو ماه قبل از ورود به ایران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ - نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی باید پس از بررسی و تحقیق درباره صلاحیت متقاضی و سوابق مؤسسه مربوط حداکثر ظرف ۱۰ روز درخواست متقاضی را ضمن اعلام نظر از طریق وزارت امور خارجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس نماید.
تبصره ۳ - نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی که فعالیت آنان مجاز شناخته شده باید پس از ورود به ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه و جواز فعالیت های خبرنگاری و رسانه ای دریافت نمایند.
ماده ۳ - ویزای خبرنگاری منحصراً با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد و تمدید اجازه فعالیت و اقامت نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره ۱ - موافقت با فعالیت دائم دفاتر برگزاریها و رادیو و تلویزیون های کشوریهای خارجی به ترتیب پس از انجام هماهنگی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۲ - در مورد خبرنگاران همراه هیأت های عالی رتبه خارجی ( هیأت های همراه مقامات اول و دوم کشورها) وزارت امور خارجه می تواند ضمن هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خبرنگاران صرفاً به عنوان همراه هیأت روادید صادر نماید.
ماده ۴ - نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی موظفند قبل از انجام هر مصاحبه با اخذ اطلاعات از مقامات جمهوری اسلامی ایران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همآهنگی نمایند.
ماده ۵ - مسئولیت نظارت و پیگیری مطالب خلاف واقع عنوان شده نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. و این وزارتخانه به طور مستقیم یا از طریق دیگر نسبت به اعاده حقوق جمهوری اسلامی ایران اقدام و عنداللزوم به اخراج نماینده یا خبرنگار، رسانه های خارجی و تعطیل دفتر نمایندگی مبادرت خواهد نمود.
تبصره - در صورت ضرورت پیگیری های حقوقی و سیاسی در ارتباط با دولت خارجی از طریق نمایندگی های سیاس و کنسولی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶ - نمایندگان و خبرنگاران رسانه های گروهی خارجی که دارای تابعیت غیر ایرانی هستند در مدت اقامت خود در ایران حق اشتغال در مؤسسات دولتی و خصوصی دیگر را نداشته و در صورت تخلف کارت شناسایی و اقامت آنان لغو خواهد شد.
تبصره - اجرای مفاد ماده فوق مانع از اجرای سایر مقررات مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در ایران نخواهد بود.
ماده ۷ - در مورد تخلفاتی که در این آیین نامه برای آن ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نگردیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند بر حسب مورد نسبت به لغو پروانه، تعطیل دفتر نمایندگی جلوگیری از ادامه فعالیت، اخراج نماینده و خبرنگار رسانه گروهی خارجی با همآهنگی وزارت امور خارجه و یا معرفی متخلف به مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۸ - واگذاری تسهیلات به نمایندگان و خبرنگاران رسانه های خارجی توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
ماده ۹ - این آیین نامه در ۹ ماده و ۷ تبصره تصویب و از تاریخ تصویب کلیه مقررات مغایر با آن ملغی و در اجرای این آیین نامه کلیه مراجع انتظامی ملزم به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

 قوانین، مقررات مرتبط با حوزه فعالیت اداره هماهنگی و نظارت بر ورود نشریات خارجی
 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی
بند 2 – ماده 1
" استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب "
بند 20 – ماده 2
" صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک، که تعیین موارد مشکوک از موارد غیرمشکوک طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ."

 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها مصوب 22/12/1364
ماده 22 : " ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است .
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ."

 قانون امور گمرکی مصوب 2/9/1390مجلس شورای اسلامی
ماده ۱۲۲: ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
بند خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 49 مقررات صادرات و واردات
" ترخیص کتب و نشریات و اوراق چاپی بدون استثناء موکول به کسب نظر وزارت ارشاد اسلامی است.

 تصویب نامه هیات وزیران شماره 3486/ ت 25747 مورخ 8/2/81
" ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و لوح فشرده... با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. "

 قوانین و مقررات واحد ترجمه و انتشار مقالات و واحد پردازش و تحلیل رسانه ها
بند 2 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی

" مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم."
بند 25 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی
" تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه‌ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ‌شده در افکار عمومی با همکاری دستگاه های ذیربط."

 

سایر قوانین

موادی از منشور حقوق شهروندی:

1-ماده(9)، عدم تعرض به حیثیت واعتبار شهروندان در رسانه ها خاصه رسانه هایی که از بودجه و امکانات دولتی استفاده می کنند.
2‏-ماده(15)، مشارکت درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
3‏-ماده(18)، بی طرفی درانتخابات برای صداوسیما وهمه رسانه هایی که ازبودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند.
4‏-ماده(26)، حق آزادی بیان به طور عام و به طورخاص درعرصه های ارتباطات گروهی واجتماعی ومجله،کتاب، سینما، شبکه های اجتماعی و تضمین دولت دراین خصوص.
5‏-ماده(27)، حق بیان اندیشه، خلاقیت و احساس در قالب آفرینش های فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران.
6‏-ماده(28)، ترویج فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا.
7‏-ماده(29)، حمایت دولت از آزادی، تنوع و تکثر رسانه ها و عدم فشار و سانسور.
8‏-ماده(32)، حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب و عدم قرارگرفتن درمعرض محتوای غیر اخلاقی وخشونت آمیز
9‏-ماده(33)، حق دسترسی به فضای مجازی.
10‏-ماده(42)، حفظ حرمت و حریم خصوصی شهروندان در رسانه ها.
11‏-ماده (43)، تاکیدبرحق شهروندان درتشکیل انجمن های فرهنگی (همینطور درماده99تاکیدشده است).
12‏-ماده(45)، حق دسترسی به اطلاعات برای سازمان های مردم نهاد در مورد نقض حقوق شهروند.
13‏-ماده(76)، حمایت از مالکیت ادبی و هنری در داخل و خارج ازکشور.
14‏-ماده(95)، برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی، مشارکت درحیات فرهنگی و حمایت متوازن ازجنبه های مختلف (این موضوع درماده 99نیزتاکیدشده است).
15‏-ماده(96)، احترام به تنوع و تفاوت های فرهنگی ملت ایران.
16‏-ماده(97)، برخورداری شهروندان از حق ارتباطات بین فرهنگی.
17‏-ماده(99)، برپایی آیین های دینی و قومی وآداب ورسوم فرهنگی.
18‏-ماده(100)، حق فعالیت درفضای غیرانحصاری آزادانه برای فعالان عرصه های هنری و وظیفه دولت برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی درمراحل تولید و عرضه آثارهنری .
19‏-ماده(103)، حق زنان درتشکیل سازمان ها و تشکل های فرهنگی و هنری مخصوص به خود.
20‏-ماده(110)، جلوگیری از شکل گیری تنفر قومی، مذهبی و سیاسی درذهن کودکان ازطریق رسانه های جمعی .