سال 1399

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در فروردین 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه 1399 در مجموع برای 3 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 1 رسانه خارجی از 1 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اردیبهشت 1399

----

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در خرداد 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در خرداد ماه 1399 در مجموع برای 1 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 1 رسانه خارجی از 1 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیر 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیر ماه 1399 در مجموع برای 4 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 2 رسانه خارجی از 2 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه 1399 در مجموع برای 3 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 3 رسانه خارجی از 3 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریور 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه 1399 در مجموع برای 8 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 7 رسانه خارجی از 6 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مهر 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مهر ماه 1399 در مجموع برای 3 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 3 رسانه خارجی از 3 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آبان 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آبان ماه 1399 در مجموع برای 10 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 6 رسانه خارجی از 5 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آذر 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آذر ماه 1399 در مجموع برای 20 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 8 رسانه خارجی از 7 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در دی 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در دی ماه 1399 در مجموع برای 4 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 2 رسانه خارجی از 2 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در بهمن 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در بهمن ماه 1399 در مجموع برای 5 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 4 رسانه خارجی از 3 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اسفند 1399

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اسفند ماه 1399 در مجموع برای 7 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 4 رسانه خارجی از 4 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

سال 1398

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در فروردین 1398

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال  1398 در مجموع برای 34 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 16 رسانه خارجی از 10 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

  آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اردیبهشت 1398

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اردیبهشت ماه سال  1398 در مجموع برای 24 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 14 رسانه خارجی از 11 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در خرداد 1398

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در خرداد ماه سال  1398 در مجموع برای 66 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 26 رسانه خارجی از 12 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیر 1398

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیرماه سال 1398 در مجموع برای 64 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 37 رسانه خارجی از 13 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1398

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیرماه سال 1398 در مجموع برای 79 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 32 رسانه خارجی از 14 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

سال 1397

 

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در فروردین 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 58 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 27 رسانه خارجی از 15 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اردیبهشت 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اردیبهشت ماه سال 1397 در مجموع برای 78 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از 17 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در خرداد 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در خرداد ماه سال 1397 در مجموع برای 45 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 24 رسانه خارجی از 11 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیر 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیر ماه سال 1397 در مجموع برای 32 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 6 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1397 در مجموع برای 56 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 15 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریور 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1397 در مجموع برای 64 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 23 رسانه خارجی از 14 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

  آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در  مهر 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مهر ماه سال 1397 در مجموع برای 46 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 23 رسانه خارجی از 13 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آبان  1397

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آبان‌ماه سال ١٣٩٧ در مجموع برای ٦٨ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٢٢ رسانه خارجی از ١٥کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آذر 1397

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آذر ماه سال ١٣٩٧ در مجموع برای 15 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 13 رسانه خارجی از 5 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در دی 1397

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در دی ماه سال ١٣٩٧ در مجموع برای 25 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 11 رسانه خارجی از 7 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در بهمن 1397

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در بهمن ماه سال ١٣٩٧ در مجموع برای ٨٤خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٣٨ رسانه خارجی از ٢١ کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اسفند 1397

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اسفند ماه سال ١٣٩٧ در مجموع برای 66 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 35 رسانه خارجی از 20 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 سال 1396

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1396

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1396 در مجموع برای 85 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 54 رسانه خارجی از 19 کشور جهان به شرح زیر مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریور 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1396 در مجموع برای 44 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 27 رسانه خارجی از 12 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

  آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مهر 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مهرماه سال 1396 در مجموع برای 104 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 254 رسانه خارجی از 24 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آبان 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آبان ماه سال 1396 در مجموع برای 54 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 17 رسانه خارجی از 11 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آذر 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آذرماه سال 1396 در مجموع برای 41 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 24 رسانه خارجی از 10 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در دی 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در دی ماه سال 1396 در مجموع برای 27 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 9 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در بهمن 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در بهمن ماه سال 1396 در مجموع برای 53 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از  11  کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اسفند 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اسفندماه سال 1396 در مجموع برای 69 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 39 رسانه خارجی از 14 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.