سال 1397

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در فروردین 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 58 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 27 رسانه خارجی از 15 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اردیبهشت 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 78 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از 17 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در خرداد 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 45 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 24 رسانه خارجی از 11 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیر 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 32 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 6 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1397

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در فروردین ماه سال 1397 در مجموع برای 56 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 15 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

 

سال 1396

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1396

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1396 در مجموع برای 85 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 54 رسانه خارجی از 19 کشور جهان به شرح زیر مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریور 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1396 در مجموع برای 44 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 27 رسانه خارجی از 12 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

 

  آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مهر 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مهرماه سال 1396 در مجموع برای 104 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 254 رسانه خارجی از 24 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آبان 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آبان ماه سال 1396 در مجموع برای 54 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 17 رسانه خارجی از 11 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در آذر 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در آذرماه سال 1396 در مجموع برای 41 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 24 رسانه خارجی از 10 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در دی 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در دی ماه سال 1396 در مجموع برای 27 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 20 رسانه خارجی از 9 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است. 

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در بهمن 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در بهمن ماه سال 1396 در مجموع برای 53 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از  11  کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در اسفند 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اسفندماه سال 1396 در مجموع برای 69 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 39 رسانه خارجی از 14 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.