آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در خرداد ماه 95                   163922 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در تیر ماه 95         277620 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در مرداد ماه 95      186566 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در شهریور ماه 95      196200 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در مهرماه 95         145850  جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در آبان ماه 95        283680 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در آذرماه 95          207790  جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در دی ماه 95        95610 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در فروردین ماه 96        430/930 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در اردیبهشت ماه 96        353/515 جلد

آمار ورود نشریات خارجی از طریق گمرکات در نه ماهه اول سال تا پایان آذر  96        2/237/544 جلد