آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران خردادماه        680 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران تیرماه            5935 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران مردادماه        745 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران شهریورماه    4810 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران مهرماه    854 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران آبان ماه    5415جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران آذرماه    475 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران دی ماه    5070 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران  فروردین ماه 96   3120 جلد

 آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران اردیبهشت ماه 96    740 جلد

 

  آمار ورود نشریات خارجی از طریق  شرکت های زند و نشرآوران در نه ماهه اول سال 96 تا پایان آذر   26670 جلد