اخبار

انتظارات از دیدار پوتین – علی اف – [آقای] روحانی [--، وستی کافکازا (روسیه)، 11 اوت 2019](اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

انتظارات از دیدار پوتین – علی اف – [آقای] روحانی [--، وستی کافکازا (روسیه)، 11 اوت 2019](اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)
در روز 14 ماه آگوست در سوچی، دیدار روسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ایران برگزار خواهد شد. می بایست خاطر نشان کرد که برگزاری چنین دیدارهایی عامل اصلی برای برقراری امنیت نه فقط در قفقاز جنوبی، بلکه در آسیای مرکزی و بخش اعظم خاور نزدیک بشمار می رود. باید امنیت اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد.

انتظارات از دیدار پوتین – علی اف – [آقای] روحانی
در روز 14 ماه آگوست در سوچی، دیدار روسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ایران برگزار خواهد شد. می بایست خاطر نشان کرد که برگزاری چنین دیدارهایی عامل اصلی برای برقراری امنیت نه فقط در قفقاز جنوبی، بلکه در آسیای مرکزی و بخش اعظم خاور نزدیک بشمار می رود. باید امنیت اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد. از پروژه های چند جانبه مانند همکاری در منطقه دریای خزر و کوریدور ترانزیتی «شمال – جنوب» سخن در میان است. آذربایجان جزء اتحاد اقتصادی یورو آسیا نیست، اما این موضوع مانع از استفاده از طرح های همگرایی نمی شود. معمولا، دیدارها در سطح وزیران برگزار می شود. اخیرا، دنیز مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه، گفته که شاخص های تجارت روسیه – آذربایجان رو به رشد است و قرار است، در عرصه های جدید و از جمله، خودرو سازی و واگن سازی نیز همکاری ها آغاز شود. او در خصوص توسعه همکاری های متقابل میان روسیه، آذربایجان و ایران نیز سخن گفت.
ستانیسلاف پریتچین، کارمند علمی مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در انستیتوی خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، اجلاس روسیه، آذربایجان و ایران را بسیار مهم خواند: «در روز 12 ماه آگوست، در ترکمنستان، نخستین اجلاس اقتصادی دریای خزر برگزار خواهد شد که در آن، روسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر شرکت خواهند کرد. این دیدار در ادامه گفتگوهای پنج جانبه است که در چارچوب قالب مذاکرات پیرامون وضعیت دریای خزر می باشد. از نظر ژئو سیاسی، این قالب بسیار پایدار به نظر می رسد، اگرچه باید گفت که خطرات ناشی از سیاست داخلی ایران همچنان پایدار است. احتمال دارد، فشار تحریم ها بر تهران باعث رادیکالی شدن دستور کار در سیاست داخلی ایران شود و رئیس جمهور آینده ایران نیز فرد اصول گرایی باشد و مشی تندی را در قبال غرب در پیش بگیرد. [آقای] روحانی از سوی محافل اصول گرا به شدت، مورد انتقاد قرار می گیرد. اما، در کنوانسیون دریای خزر، به طور آگاهانه ای، به قوانین مرتبط با تقسیم دریای خزر اشاره شده است. در این سند اشاره شده که تمامی مسائل پیرامون تقسیم دریای خزر در سطح دو جانبه و سه جانبه بررسی خواهد شد. قرار است، مساله مرتبط به بخش جنوبی دریای خزر در چارچوب دیدارهای ترکمنستان، آذربایجان و ایران بررسی شود. در رابطه با کوریدور شمال – جنوب نیز باید گفت که در سال آینده این ابتکار عمل 20 ساله خواهد شد. قسمت های مرتبط با روسیه و آذربایجان احداث شده اند و قابل بهره برداری می باشند».  
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 Чего ждать от встречи Путин-Алиев-Рухани
14 августа в Сочи пройдет встреча президентов России, Азербайджана и Ирана. Как заявил председатель экспертного совета фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, саммиты в трехстороннем формате становятся не только хорошей традицией, но и рабочими буднями.
"Такие встречи стали фактором безопасности не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии, значительной части Ближнего Востока. Надо иметь в виду также экономическую безопасность. Речь идет о таких многосторонних проектах как сотрудничество на Каспии и транспортный коридор ”Север-Юг”. Азербайджан не входит в Евразийский экономический союз, однако это не мешает использовать другие интеграционные схемы. Велика значимость российско-азербайджанского сотрудничества на Востоке, в Азии в целом, в том числе усиление нашей кооперации на Дальнем Востоке. Регулярно проходят встречи на министерском уровне. Недавно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в очередной раз констатировал, что показатели российско-азербайджанской торговли растут, причем мы задействуем все новые сферы, в том числе автомобили и вагоностроение", - сказал Трофимчук. О также высказался за развитие взаимодействия между регионами России и Азербайджана и Ирана: "Мы должны на межрегиональном уровне дополнить цифру взаимного товарооборота. С Азербайджаном она постоянно растет. Пока она не дошла до $600 млн, но, думаю, $600 млн для стран с серьезным потенциалом как Россия и Азербайджан, это не так много".
Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин назвал саммит России, Азербайджана и Ирана более узким форматом в рамках глобального каспийского диалога: "Последние два года, например, эти две встречи проводятся непосредственно после саммитов каспийской пятерки. В этом году 12 августа в Туркменистане пройдет первый Каспийский экономический форум, на котором предполагается участие глав государств каспийской пятерки. Он станет продолжением пятистороннего диалога, который сложился в рамках формата переговоров о статусе Каспийского моря. А триалог России, Ирана и Азербайджана позволяет сфокусироваться на интересах западного побережья Каспийского моря. В геополитическом плане этот формат очень прочный, хотя есть риски внутриполитического характера со стороны Ирана. Санкционное давление на Тегеран со стороны западных стран может привести к тому, что внутриполитическая повестка в Иране будет радикализироваться и следующий президент может быть более консервативным, более радикальным в отношении Запада, чем Хасан Рухани. Здесь определенные риски есть".
Притчин напомнил, что Рухани критиковался со стороны консервативных кругов в Иране за подписание Каспийской конвенции, его обвиняли в предательстве. "Однако в Конвенции сознательно были исключены любые нормы, касающиеся раздела Каспийского моря. Там сказано, что все вопросы по разделу и делимитации переходят на двух- и трехсторонний уровень. Вопрос южной части Каспийского моря должен решаться в рамках отношений Туркменистана, Азербайджана и Ирана, как это было сделано на севере Азербайджаном, Казахстаном и Россией до 2003 года", - заметил эксперт".
Что касается коридора ”Север-Юг”, Притчин заявил: "В следующем году будет 20 лет, как он был инициирован. Российская и азербайджанская части построены и готовы к работе, но у меня вопрос: неужели за 20 лет нельзя было построить железную дорогу даже из Персидского залива до азербайджанской границы. Конечно, можно было, если бы на это была политическая воля и если бы это последовательно реализовывалось. Эти вопросы нужно поднимать, их нужно обсуждать. Нужно ли встречаться и говорить о том, что мы вот-вот запустим транспортный коридор ”Север-Юг”? Это стержневой геополитический проект, который так и не переходит в практическую плоскость. Я в этом плане несколько пессимистично смотрю на вопрос, но если мы считаем этот проект принципиальным, мы должны его реализовывать все вместе".


 

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید