اخبار

آیا شهروندان امریکایی به دنبال جنگ با ایران هستند؟[ماکسیم عیسی اف، رگنیوم (روسیه)، 27 نوامبر 2019](اداره کل رسانه های خارجی: شادی اصغری)

آیا شهروندان امریکایی به دنبال جنگ با ایران هستند؟[ماکسیم عیسی اف، رگنیوم (روسیه)، 27 نوامبر 2019](اداره کل رسانه های خارجی: شادی اصغری)
براساس مطالعات اخیر مرکز مطالعاتی Eurasia Group Foundation ، در میان شهروندان امریکایی این باور در حال قوت یافتن است که امریکا باید سیاست خارجی محتاطانه تری را در پیش بگیرد.

آیا شهروندان امریکایی به دنبال جنگ با ایران هستند؟
1- براساس مطالعات اخیر مرکز مطالعاتی Eurasia Group Foundation ، در میان شهروندان امریکایی این باور در حال قوت یافتن است که امریکا باید سیاست خارجی محتاطانه تری را در پیش بگیرد. اکثر شهروندان امریکایی حامی سیاست خارجی محتاطانه هستند. تعداد اندکی از آنان از ادامه جنگ در افغانستان حمایت می کنند. شهروندان امریکایی موافق جنگ با ایران نیستند و همچنین، از مواضع شاهین های امریکایی حمایت نمی کنند. در این میان، تعداد اندکی از شهروندان امریکایی از مداخله یک جانبه امریکا در امور کشورهای دیگر حمایت می کنند.
2- اکثر شهروندان امریکایی موافق کاهش حضور نظامی امریکا در آسیای شرقی هستند. مردم امریکا نه فقط می خواهند تا جنگ های بی پایان خاتمه یابند، بلکه موافق پایان یافتن مشارکت نظامی امریکا در این جنگ ها هستند.
3- به اعتقاد شهروندان امریکایی، ایران تهدیدی برای جهان بشمار نمی رود، زیرا این کشور طی 16 سال فعالیت هسته ای خود، به دنبال ساخت سلاح هسته ای نبوده است و بعید به نظر می رسد که پس از این نیز قصد تولید سلاح هسته ای را داشته باشد.
4- در حال حاضر، اکثر جمهوری خواهان ودموکرات ها در امریکا موافق جستجوی راه حل دیپلماتیک در قبال ایران هستند. آنان موافق از سرگیری مذاکرات صلح آمیز با ایران و حل و فصل دیپلماتیک تمامی مشکلات هستند. در چنین شرایطی، می توان گفت که اکثریت امریکایی ها از آغاز جنگ با ایران حمایت نمی کنند. این نظر سنجی نشان می دهد که شهروندان امریکا موافق سیاست خارجی صلح آمیز و محتاطانه هستند. اما، در حال حاضر، هیچ یک از مقامات سیاسی امریکا قصد ندارند، سیاست خود را تغییر دهند. با این وجود، به دولت امریکا توصیه می شود تا به سخنان شهروندان خود و توصیه های آنان گوش فرا دهد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

хотят ли граждане США войны с Ираном?
Согласно данным нового социологического исследования, проведённого некоммерческой организацией Eurasia Group Foundation, среди граждан США продолжает расти уверенность в том, что Соединённые Штаты нуждаются в более сдержанной внешней политике, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
«Американцы выступают за менее агрессивную внешнюю политику», — заявили исследователи Eurasia Group Foundation. Результаты опроса 2019 года показывают, что большинство граждан США поддерживают более сдержанную внешнюю политику, а также то, что за сдержанность во внешней политике выступило ещё больше американцев, чем в 2018 году. Очень небольшое число респондентов готово поддержать продолжение войны в Афганистане в течение неопределённого срока. У граждан США практически нет аппетита к войне с Ираном, также наблюдается снижение поддержки американской исключительности, о которой говорят политические ястребы. При этом низким уровнем поддержки также пользуются односторонние вмешательства США по якобы гуманитарным причинам, а уровень поддержки политики невмешательства несколько увеличился.
«В 2018 году 45% американцев на первое место поставили сдержанность. В 2019 году данный показатель увеличился до 47%. Лишь 19% поддерживают военный ответ под руководством США, а 34% предпочитают многосторонний подход ООН к урегулированию гуманитарных злоупотреблений за рубежом», — заявили исследователи.
При этом 38% респондентов высказались за немедленное прекращение войны в Афганистане в течение одного года, а 31% американских граждан поддержали переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец войне. Подавляющее большинство американцев хочет прекратить войну. Я ранее уже упоминал результаты социологических исследований, согласно которым большинство американцев выступает за сокращение военного присутствия США в Восточной Азии. Граждане США хотят не только прекратить бесконечные войны за рубежом, но и сократить военное участие США в целом.
Было бы полезно привести определение американской исключительности, которое использовали в ходе опроса: «Американская исключительность — это вера в то, что внешняя политика США не должна ограничиваться местническими интересами или международными правилами, которые регулируют деятельность других стран». Это не единственное определение, которое можно было бы использовать, но именно это определение хорошо описывает то, что на самом деле имеют в виду политические ястребы, когда говорят об американской исключительности. Подобные взгляды получили меньшую поддержку среди граждан США, чем раньше. В группе самых молодых респондентов (18−29 лет) выделилось явное большинство, которое отвергло подобную трактовку американской исключительности. Несмотря на то, что большинство американцев по-прежнему заявляют, что они выступают за американскую исключительность, либо из-за того, какие позиции занимают США, либо из-за того, что Соединённые Штаты сделали в прошлом, однако в целом подобные взгляды получили меньшую поддержку, чем прежде.
В ходе опроса у респондентов спросили о том, как следовало бы отреагировать США, если бы «Иран возобновил свою программу по созданию ядерного оружия». Этот вопрос потенциально мог ввести в заблуждение, поскольку в Иране в течение 16 лет не было ничего и близко похожего на программу по созданию ядерного оружия, поэтому никто ничего не «восстанавливал» на протяжении длительного отрезка времени. Подобная постановка вопроса могла спровоцировать более резкую ответную реакцию у респондентов, однако, несмотря на сомнительную формулировку, полученные результаты показывают, что меньшее число граждан США поддержало принудительные антииранские меры, чем в 2018 году, при этом выросла поддержка переговоров и невмешательства.
«Подавляющее большинство как республиканцев, так и демократов продолжают выступать за поиск дипломатического решения, предусматривающего либо введение санкций, либо возобновление переговоров по ядерному соглашению. В 2019 году увеличилось число респондентов по партийным линиям, которые хотели бы возобновить переговоры, даже если бы в краткосрочной перспективе Иран превратился бы в ядерную державу. При этом увеличилась двухпартийная поддержка мнения, согласно которому Иран имеет право на разработку ядерного оружия, чтобы защитить себя. Таким образом, в то время как республиканцы могут с большей вероятностью, чем демократы, поверить в то, что Иран угрожает миру на Ближнем Востоке, ни демократы, ни республиканцы не хотят выступать против него», — говорят исследователи.

Учитывая то, что только 10% придерживаются противоположного мнения, можно сказать, что практически никто не поддерживает превентивную войну против Ирана. Американцы не поддержат войну с Ираном, даже если он начнёт разрабатывать ядерное оружие, а он ничего и не разрабатывает. Возможно, из-за провала политики «максимального давления» также снизилась поддержка антииранских санкций. В целом поддержка санкций сократилась на 10%, а среди республиканцев — на 20%.
Имеет место растущее стремление к тому, чтобы положить конец нашим нынешним войнам и избежать ненужных конфликтов в будущем. Данный опрос показывает, что в США есть значительная группа избирателей, которая выступает за более мирную и сдержанную внешнюю политику. Однако в настоящий момент практически никто из политических лидеров не может предложить этим избирателям подобную внешнюю политику. Вашингтону уже давно нужно было бы прислушаться к мнению этих избирателей.
Максим Исаев

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید