اخبار

سناریوی سازمان جهانی بهداشت در مورد کووید-19 برای فصل پاییز[والتون آندره آ ، ایل جورناله(ایتالیا)، 14سپتامبر 2020]

سناریوی سازمان جهانی بهداشت در مورد کووید-19 برای فصل پاییز[والتون آندره آ ، ایل جورناله(ایتالیا)، 14سپتامبر 2020]
سازمان جهانی بهداشت منتظر افزایش تعداد روزانۀ جان باختگان بر اثر کووید -19 در اروپا می باشد. به عقیدۀ هانس گلوژ، مدیر بخش اروپایی این سازمان که توسط آ اف پ مورد مصاحبه قرار گرفته بود، این پاندمی شدیدتر خواهد شد و آمار قربانیان در ماه های اکتبر و نوامبر با افزایش روبرو خواهد بود.


1-    سازمان جهانی بهداشت منتظر افزایش تعداد روزانۀ جان باختگان  بر اثر کووید -19 در اروپا می باشد. به عقیدۀ هانس گلوژ، مدیر بخش اروپایی این سازمان که توسط آ اف پ مورد مصاحبه قرار گرفته بود، این پاندمی شدیدتر خواهد شد و آمار قربانیان در ماه های اکتبر و نوامبر با افزایش روبرو خواهد بود.
2-    وی معتقد است که در حال حاضر کشورها مایل نیستند این اخبار را بشنوند. البته نوید داد که این پاندمی دیر یا زود متوقف خواهد شد. پایان آن زمانی خواهد بود که ما یاد خواهیم گرفت همزیستی کنیم و این امر به خود ما بستگی دارد. به عقیدۀ وی واکسن ممکن است راه حل فوری نباشد زیرا ما نمی دانیم که آیا برای همۀ مردم موثر خواهد بود یا خیر و احتمالاً به انواع مختلف آن نیاز خواهد بود.
3-    بخش قابل توجهی از کشورهای اروپا در هفته های اخیر شاهد افزایش تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا بوده اند. تعطیلات تابستانی، جابجایی های گروهی و تجمعات نقش مهمی در این افزایش داشته اند. با فرارسیدن فصل سرما این چارچوب ممکن است وخیم تر گردد.
4-    ویروس ها اغلب در ماه های زمستان بهتر در محیط باقی می مانند و ویروس های دستگاه تنفسی می توانند در هوای سرد و خشک راحت تر انتقال پیدا کنند. افزایش بالقوۀ ویروس کرونا ممکن است به رفتار انسان ها در خلال زمستان بستگی داشته باشد و این امر فقط به آب و هوا مربوط نمی شود. زیرا در فصل سرما مردم بیشتر تمایل دارند در فضاهای بسته تجمع کنند. در هر صورت محدودیت رفت و آمد و تعطیلی فعالیت ها به سبب خسارات شدید اقتصادی و روانی دیگر یک گزینه به شمار نمی آید.
5-    مرحلۀ همزیستی با ویروس ما را ملزم به اتخاذ تصمیمات روشن می نماید. دولت ها باید تلاش نمایند خسارات و ضربات ناشی از شیوع این ویروس در ماه های نخست سال را جبران کرده و راه روشنی را در پیش بگیرند و آن عبارت است از عادی سازی این بیماری ست.
6-    دانشمندان معتقدند که این ویروس با ما خواهد ماند اگرچه کمتر مسری خواهد بود. مانند سایر بیماری ها یک واکسیناسیون جمعی به سختی منجر به از بین رفتن کامل بیماری خواهد شد. این امر فقط در مورد آبله موثر واقع شد. لیکن آنچه مسلم است این است که این بحران بهداشتی از بین خواهد رفت.
اداره کل رسانه های خارجی

ترجمه» مریم شرکاء

https://it.insideover.com/societa/covid-19-lo-scenario-delloms-per-lautunno.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirect
Il Giornale  
Covid-19, lo scenario dell’Oms per l’autunno

Andrea Walton
14 settembre 2020
•   
•   
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si aspetta un aumento del numero delle morti giornaliere causate dal Covid-19 in Europa. Secondo Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Oms ed intervistato da Afp ( le sue parole sono state riportate da askanews), la pandemia “diventerà più dura”. Ad ottobre e novembre ci sarà una “mortalità più elevata”. Kluge ha ammesso che “in questo momento i Paesi non vogliono sentire queste notizie” ed ha dato un messaggio positivo affermando che “la pandemia si fermerà prima o dopo” e che “la fine della pandemia sarà nel momento in cui avremo imparato a conviverci e questo dipende solo da noi”. Per Kluge il vaccino potrebbe non essere una soluzione immediata perché “non sappiamo se sarà efficace per tutta la popolazione” e “probabilmente ne serviranno diversi”.
Uno sviluppo scontato
Buona parte dei Paesi del Vecchio continente ha sperimentato, nelle ultime settimane, un netto incremento dei casi di infezione provocati dal virus Sars Cov-2. Le vacanze estive, gli spostamenti di massa e le occasioni di aggregazione hanno favorito questo sviluppo che ha colpito in maniera più significativa nazioni come la Francia, dove i casi giornalieri hanno superato quota 10mila e la Spagna, dove l’11 settembre si sono avuti 12.183 nuovi casi e le regioni dell’Inghilterra centrale e settentrionale, dove sono stati implementati nuovi lockdown su scala locale. L’arrivo delle stagione fredda potrebbe, però, far precipitare il quadro.
I timori
I virus tendono a sopravvivere meglio nell’ambiente durante i mesi invernali e quelli respiratori possono trasmettersi con più facilità durante una stagione una fredda e secca. Una potenziale maggiore trasmissibilità del Sars-CoV-2 potrebbe essere legata anche ai comportamenti umani nel corso dell’inverno e non solamente al fattore climatico. Quando il clima si fa rigido, infatti, le persone tendono a riunirsi in spazi chiusi e dove il ricambio d’aria tende ad essere carente. Un’implementazione più rigorosa del distanziamento sociale ed una maggiore areazione degli ambienti potrebbero aiutare e rivelarsi persino decisivi per superare al meglio la stagione fredda. Il lockdown, peraltro, non è più un’opzione a causa dei gravi danni economici e psicologici (aumento del numero di suicidi) che ha causato in fasce sempre più estese della popolazione.
Il futuro
La fase di convivenza con il virus impone l’adozione di scelte chiare. Il mondo ha subito un trauma profondo nei primi mesi dell’anno. Decine di milioni di persone non sono potute uscire di casa per mesi, costrette a vivere nella paura da un nemico invisibile. Molte persone continuano ad essere traumatizzate, ad avere paura ed hanno cambiato stile di vita. I governi dovranno ora assumersi l’onere di curare questi traumi e di percorrere una strada chiara: quella della normalizzazione di questa malattia, nel rispetto, ovviamente, dei tanti morti che ci sono stati e che purtroppo ci saranno.
La pandemia è destinata a trasformarsi in endemia, cioè una situazione nella quale l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo. Il 40 per cento della popolazione mondiale, ad esempio, vive in aree dove la malaria è endemica, principalmente regioni tropicali e subtropicali situate sotto i 1800 metri di altitudine. Giorgio Palù, docente emerito di Virologia all’Università di Padova, le cui parole sono riportate da Il Mattino, ha recentemente dichiarato che “il Coronavirus rimarrà con noi se pur in maniera meno virulenta”.
Proprio come per altre malattie, infatti, la vaccinazione di massa della popolazione difficilmente porta ad una sparizione totale del morbo (impresa riuscita unicamente con il vaiolo) perché alcuni casi, molto sporadici, possono continuare a presentarsi nel corso del tempo. Di certo, però, a scomparire sarà l’emergenza sanitaria.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید