آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در تیرماه

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیر ماه سال ١٣٩٥ مجموعا برای ٤١ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٢٨ رسانه خارجی از ١١ کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است .

 

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مردادماه

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1395 مجموعا برای  45  خبرنگار و عوامل خبری وابسته به  25 رسانه خارجی از  14 کشور جهان ، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریورماه95

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1395 مجموعا برای 53 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 33 رسانه خارجی از 17 کشور جهان به شرح ذیل مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

  

آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در مرداد 1396

به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در مرداد ماه سال 1396 در مجموع برای 85 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 54 رسانه خارجی از 19 کشور جهان به شرح زیر مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

 آمار ورود خبرنگاران غیرمقیم به کشور در شهریور 1396

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در شهریور ماه سال 1396 در مجموع برای 44 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 27 رسانه خارجی از 12 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

 

 

فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه های خارجی دی ماه ١٣٩٦

 

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در دی ماه سال ١٣٩٦ در مجموع برای ٢٧ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٢٠ رسانه خارجی از ٩ کشور جهان به شرح زیر مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.