بسمه تعالی


تعرفه مؤسسات خدمات رسان به نمایندگان غیرمقیم رسانه های خارجی

 

ارایه هرگونه خدمات به نمایندگان غیر مقیم رسانه های خارجی ، در چارچوب فعالیت های مجاز مؤسسات دارای تاییدیه از اداره کل رسانه های خارجی و مطابق این دستور العمل، برای مؤسسات فوق، لازم الرعایه است.

 

فصل اول- کلیات
ماده 1- تعاریف:
الف- مؤسسه: تشکیلاتی است که تاییدیه فعالیت از اداره کل رسانه های خارجی در حوزه رسانه را داشته باشد.
ب- خدمات: تأمین نیازهای متعارف نمایندگان رسانه های خارجی که به سه دسته کلی تقسیم می شود:
1. خدمات عمومی : شامل پذیرش خبرنگار، انجام امور اقامتی، برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مصاحبه ها، ملاقات ها و بازدیدها، ارایه مشاوره و تأمین "راهنما – مترجم" برای خبرنگار
2. خدمات تخصصی: شامل تامین تجهیزات و نیروهای تخصصی مورد نیاز، از جمله عکاس و فیلمبردار و همچنین تامین فضای کار و انجام پژوهش های رسانه ای
3. خدمات جانبی: شامل حمل و نقل ، خدمات مربوط به اقامت ، پذیرایی ، تهیه بلیت و موارد مشابه .
ج- روزِ کاری: عبارت است از انجام کار در شرایط متعارف از ساعت 8 لغایت 20

د- شرایط غیرمتعارف کاری: شرایطی است که عرف، کارکردن در آن شرایط را واجد تنش های فیزیکی و روانی بداند و مصادیق آن ناظر به مناطقی است که از نظر تردد، صعب العبور بوده و یا دارای درجه حرارت بیش از حد و یا سرمای شدید می باشد، هم چنین مناطق کویری و مناطقی که حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله در آنجا به وقوع پیوسته باشد.

 

فصل دوم- هزینه خدمات
ماده 2  –هزینه خدمات در سه بخش عمومی، تخصصی و جانبی به شرح زیر است:
خدمات عمومی ارایه شده توسط مؤسسه، شامل پذیرش خبرنگار، انجام امور اقامتی، برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مصاحبه ها، ملاقاتها و بازدیدها ، ارایه مشاوره و تأمین یک "راهنما – مترجم" به ازای هر روز کاری
(ساعت 8 لغایت 20) شامل:
1) ارایه خدمات فوق، به یک عکاس، مبلغ 4/000/000 ریال
2) ارایه خدمات فوق، به یک خبرنگار، مبلغ 6/000/000 ریال
3) ارایه خدمات فوق، به 2 نفر اعم از عکاس و خبرنگار، مبلغ 7/500/000 ریال
4) ارایه خدمات فوق، به یک گروه تلویزیونی تا 4 نفر ، مبلغ 10/000/000 ریال
تبصره 1- در صورتی که گروه تلویزیونی بیش از 4 نفر باشد، یک نفر "راهنما – مترجم" به گروه اضافه شده و هزینه ارایه خدمات فوق، بابت یک روز کاری برابر 12/000/000 ریال خواهد شد.
تبصره 2- تهیه برنامه های تولید مشترک، تابع قرارداد فیمابین خبرنگار و موسسه خواهد بود.

ماده 3 – خدمات تخصصی
شامل تامین تجهیزات و نیروهای تخصصی مورد نیاز؛ از جمله عکاس و فیلمبردار و همچنین تامین فضای کار و انجام پژوهش های رسانه ای، مستلزم ارایه فاکتور رسمی است و معادل 15% کل هزینه، بابت حق الزحمه مؤسسه به آن اضافه می شود.

ماده 4- خدمات جانبی
شامل حمل و نقل ، خدمات مربوط به اقامت ، پذیرایی ، تهیه بلیت و موارد مشابه ، مستلزم ارایه فاکتور رسمی است و معادل 15% کل هزینه، بابت حق الزحمه مؤسسه به آن اضافه می شود.

فصل سوم- شرایط ویژه:

ماده 5  - نرخ ارائه خدمات تا مدت 4 ساعت بیش از زمان مقرر (ساعت 8 لغایت 20) مشمول افزایش (50%) نرخ پایه همان خدمت خواهد بود.
ماده 6- ارائه خدمات پس از زمان مقرر، از 4 ساعت بیشتر، مشمول افزایش (100%) نرخ پایه همان خدمت خواهد بود.
ماده 7- چنانچه انجام خدمت در شرایط غیر متعارف صورت گیرد، معادل (20%) به نرخ پایه افزوده خواهد شد.

فصل چهارم- مقررات متفرقه:
ماده 8- مجوزهای روادید و تمدید آن در حوزه وظایف اداره کل رسانه های خارجی است و دریافت هزینه از خبرنگار در این خصوص، تخلف موسسه به شمار می آید. بدیهی است هزینه های اداری مربوط به روادید که رسماً از سوی نیروی انتظامی دریافت می گردد، از شمول این قاعده خارج است.
ماده 9- اخذ هرگونه وجه توسط موسسات از خبرنگاران خارجی بابت پیگیری مصاحبه با مقامات دولتی، تخلف به شمار می آید.
ماده 10- موسسات مکلفند صورت حساب کلیه هزینه های انجام شده را به خبرنگار تحویل داده و در صورت درخواست خبرنگار، ملزم به ارایه آن بر مبنای نرخ روز صرافی های مجاز به ارز خارجی خواهند بود. خبرنگاران می توانند موارد تخلف از این دستورالعمل را به اداره کل رسانه های خارجی اطلاع دهند تا رسیدگی شود.
این دستورالعمل در (10) ماده و (2) تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی  لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

اداره کل رسانه های خارجی